موقعیت: کیانپارس غربی

محله کیانپارس به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم شده است.

ملک ها را مقایسه کنید

مقایسه (0)