نام منطقه: کیانپارس
رتبه ارزش منطقه: ۱

راهنما قواره ها

زمین ها در قواره های ۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰۰متری دسته بندی می شود هرچند که متراژ های دیگری نیز وجود دارد.


راهنما تراکم ساخت
محدودیت تراکم ساخت:
دارد
شهرداری منطقه بسته به اینکه زمین در کجا قرار دارد، محدودیتی برای ساخت زمین ها وضع کرده؛ به عنوان مثال زمین با تراکم ساخت ۱۰۰% به معنی استفاده حداکثری برای ساخت از زمین است.


راهنما ارتفاع
محدودیت ارتفاع:
دارد
مشابه تراکم ساخت، بسته اینکه زمین در کجا قرار دارد، محدودیت ارتفاع ساخت زمین از طرف شهرداری وضع می شود.


KhanenooTM

We are a real estate agency that help people to search and find house

ملک ها را مقایسه کنید

مقایسه (0)