تور مجازی بک محتوای ۳بعدی (یا ۳۶۰ درجه) است؛ در مقابل این محتوا، محتوای ۲بعدی قرار دارد؛ تور مجازی به کاربر درک کاملی از محیط می دهد طوری که انگار از آن محیط بازدید کرده؛ بازدید مجازی.

KhanenooTM

We are a real estate agency that help people to search and find house

ملک ها را مقایسه کنید

مقایسه (0)